เที่ยวออสเตรีย–สาธารณรัฐเช็ก–ฮังการีแถมสโลวัค

เที่ยวออสเตรีย – สาธารณรัฐเช็ก – ฮังการีแถมสโลวัค เที่ยวเชสกีครุมลอฟ, กรุงปราก, บูดาเปสต์, บราติสลาวา, เวียนนา เที่ยวยุโรปตะวันออก 7 คืน 8 วัน พาเที่ยวโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 7-9 ที่นั่ง (รับที่สนามบินเวียนนาและเดินกลับที่สนามบินเวียนนาจะทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น)


วันที่ 01

รับท่านจากสนามบินเวียนนาเดินทางสู่เมืองเชสกี ครุมคอฟเดินทางถึงเมืองเชสกี ครุมลอฟ เมืองที่องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมตัวเมืองเก่าที่โอบล้อมด้วยแม่น้ำวอลตาวานำท่านเดินไปชมปราสาทแห่งครุมลอฟอายุกว่า 700 ปี ของเจ้าผู้ครองเมืองที่ตกทอดต่อกันมาหลายตระกูลชมงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงามคลาสสิคชมทิวทัศน์มุมสูงของเมืองครุมลอฟจากจุดชมวิวบนเนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนำท่านเข้าที่พักโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเดินเล่นชมชีวิตชาวเมืองบริเวณจัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองอันแสนโรแมนติก

พักที่เชสกี ( ครุมคอฟ ) 1 คืน

วันที่ 02 – 03

เช้าเดินทางสู่กรุงปรากนำท่านเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่สวยคลาสสิคโดยเฉพาะที่อาคารศาลาเทศบาลกรุง ปรากมีนักท่องเที่ยวมาเฝ้าดูนาฬิกาโบราณตีบอกเวลานำท่านชมสะพานชาร์ลส์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเดินเล่นบนสะพานที่มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ตลอดแนวสะพานหาซื้องานศิลปะจากศิลปินอิสระแล้วเชิญท่านช้อปปิ้งเครื่องแก้วโบฮีเมียนคริสตัลที่มีชื่อเสียงของสาธารณะรัฐเชก ปราสาทปรากปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีชมโบสถ์เซนต์ไวตุสที่งดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 ชมหน้าต่างกระจกสีรูปภาพนักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์
เพิ่มพิเศษ ประเทศสโลวัค
เมืองหลวง Bratislava เมืองหลังจากแยกตัวออกจากประเทศจากเชคซึ่งเมื่อก่อนจะเรียกว่าประเทศ เชคโกสโลวาเกีย

พักกรุงปราก 2 คืน

วันที่ 4-5

เช้าเดินทางจากปรากสู่บูดาเปสต์นำท่านเที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของฮังการีชมป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) สถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงที่สละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของชาวมองโกลในศตวรรษที่ 13 นำชมโบสถ์แมธิอัส (Matthias Church) โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิคซึ่งสร้างในราวศตวรรษที่ 13 หลังคาของโบสถ์ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลายสวยงาม ชมจัตุรัสวีรบุรุษแห่งฮังการี (Hero Square) อนุสรณ์สถานสูงเสียดฟ้าที่ระลึกครบรอบ1,000 ปี ของประวัติศาสตร์ชนชาติฮังการีบนยอด คือ ทูตสวรรค์ในนิมิตรของกษัตริย์สตีเฟ่น คริสต์ศาสนิกชนพระองค์แรกของฮังการีจัตุรัสตกแต่งด้วย ประติมากรรม อนุสาวรีย์กษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆ ของฮังการีพร้อมภาพจำหลักแสดงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวฮังกาเรียนชมทัศนียภาพที่สวยงามของกรุงบูดาเปสต์บนเนินเขาเกลเลิร์ท (Gellert Hill) ผ่านชมอาคารรัฐสภา (Parliament Building) ที่มีความสวยงามที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอกอธิค ลักษณะของอาคารรัฐสภาละม้ายคล้ายคลึงกับรัฐสภาของอังกฤษเย็นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำดานูบลงล่องเรือชมบรรยากาศที่งดงามสองฟากฝั่งเมืองบูดาและเมืองเปสต์ที่ได้รับการ ยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งแม่น้ำดานูบผ่านชมสะพานโซ่สะพานอลิซาเบธเกาะมาร์กาเร็ตอาคารรัฐสภาที่สง่างาม

พักเมืองบูดาเปสต์ 2 คืน

วันที่ 6-7

เช้าเดินทางจากบูดาเปสต์สู่เวียนนานำชมพระราชวังเชินบรุนน์พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับบูร์กสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1665 และปรับปรุงเพิ่มเติมในปี ค.ศ.1700 ในสมัยของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่าด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและน้ำพุอย่างสวยงามอันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ซึ่งแปลว่าน้ำพุสวยในอดีตพระนางมารีอังตัวเนตพระราชินีแห่งฝรั่งเศสเคยใช้ชีวิตสมัยที่ทรงพระเยาว์ในพระราชวังแห่งนี้อีกทั้งโมสาร์ทได้เคยมาแสดงดนตรีที่นี่ จักรพรรดินโปเลียนได้เคยประทับอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1850 กับพระราชโอรสชมภายในพระราชวังที่มีห้องต่าง ๆ ตกแต่งไว้อย่างสวยงามอาทิเช่นห้องบรรทมห้องจัดเลี้ยง ห้องทรงงานห้องบอลรูมใช้จัดงานเต้นรำหรือแสดงดนตรีปัจจุบันยังใช้เป็นครั้งคราวพระราชานุสาวรีย์พระนางมาเรียเทเรซ่าด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง และอนุสาวรีย์โมสาร์ทคีตกวีเอกของโลก แล้วนำสู่สวนสาธารณะสตัดปาร์คชมความร่มรื่นของพรรณไม้ สวนดอกไม้ และอนุสาวรีย์ของโจฮันสเตร้าส์เจ้าของผลงานเพลงบลูดานูบที่ก้องโลก

พักกรุงเวียนนา 2 คืน

วันที่ 8

ชมตัวเมืองรอบๆเวียนนาเดินเล่นย่านช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ให้คุณได้ซื้อของฝากก่อนอำลาเวียนนา (ถ้าบินกลับช่วงเวลา 22.00น ก็สามารถอยู่เที่ยวกรุงเวียนาได้ถึงเวลา 17.00 น.) จบรายการท่องเที่ยวเดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

รายการท่องเที่ยว ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย–เชค–ฮังการี รวมทั้งหมด 8 วัน 7 คืน
 พักโรงแรมเป็เตียงคู่พร้อมอาหารเช้าตลอดรายการ
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพอากาศ
การพาเที่ยวจะใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถไฟเป็นพาหนะในการนำเที่ยว